بر آن شدیم تا با پشتوانه ی 40 سال کار فرهنگی برای مردم این مرز و بوم، کاری در خور فرهنگ و هنر این کشور بزرگ انجلم دهیم. به یاری خدا و با پشتیبانی شما عزیزان، به زودی یساولی شاپ تمامی نیازهای هنرمندان این سرزمین را برآورده خواهد کرد، پس تا رسیدن به این هدف ما را یاری نمایید.